Kwintesencja Nieśmiertelności

57 tekstów – auto­rem jest Kwin­te­sen­cja Nieśmier­telności.

Nie nap­ra­wisz te­go co zniszczyłeś. Nie cof­niesz błędnych de­cyz­ji. Każdy wybór ciągnie za sobą kon­sekwen­cje. Często też te nieod­wra­cal­ne. Wy­powiadając pew­ne słowa, życząc so­bie cze­goś lub po­dej­mując ja­kiś krok zas­tanów się czy na pew­no te­go chcesz bo później już może nie być od­wro­tu. Możesz zam­knąć za sobą fur­tkę bez­powrot­nie. I już nie odzys­kasz te­go co ut­ra­ciłeś lub możesz stracić. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 lipca 2017, 18:13

Jeśli ci na kimś nap­rawdę za­leży to zat­rzy­masz go przy so­bie bez względu na cenę. Na­wet jeśli ty nie będziesz dzielić z nim te­go szczęścia. Na życze­nie tej oso­by osłabisz uczu­cie, ale na­dal przy niej będziesz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 lipca 2017, 01:02

Każdy jest wrażli­wy na swój włas­ny sposób. Tyl­ko nie każdy tą wrażli­wość oka­zuje. Niektórzy lu­bią mas­ko­wać te swo­je naj­lep­sze cechy, które być może przy­ciągnęłyby do tej oso­by większą ilość ludzi. Ro­bią tak tyl­ko dla­tego, że chcą uchro­nić się przed cier­pieniem, ale to nie jest gwa­ran­cją ucie­czki przed tym co nieuniknione. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 czerwca 2017, 23:29

Po­daruj mi od­ro­binę miłości, daj mi od­ro­binę szczęścia. Kup mi białego obśli­nione­go szcze­niaka który tą miłość mi da za ciebie sko­ro ciebie, na nią nie stać. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 czerwca 2017, 21:37

Cza­sami chciałabym być psem, kochać bez­wa­run­ko­wo bez ocze­kiwa­nia na co­kol­wiek z stro­ny in­nej oso­by. Ale jes­tem na szczeb­lu tej niższej ra­sy, ocze­kującej więcej niż bym mogła dostać. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 czerwca 2017, 21:36

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 19 czerwca 2017, 21:35

Znaj­dziesz, zastępstwo na mo­je miej­sce. Bo tak nap­rawdę nic nie znaczę, nie znaczyłam. Z łat­wością przychodzą ci roz­sta­nia. Mi nie. Bo muszę uda­wać że wszys­tko jest okej. Muszę na no­wo nau­czyć się fun­kcjo­nować i żyć bez ciebie. Bo znaczyłeś dla mnie zbyt wiele. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 czerwca 2017, 21:32

Ludzie są jak ro­boty, które nie chcą zmian, tyl­ko ro­bią wszys­tko tak jak­by ktoś ich tak zap­rogra­mował już wcześniej. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 czerwca 2017, 21:30

Fa­cet jest jak pies a ko­bieta dla niego jest jak kość. Sam jej nie tknie ale in­ne­mu psu nie poz­wo­li ruszyć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 czerwca 2017, 21:25

Poczułam za­pach. Odór rozkładające­go się ciała. Łzy napłynęły mi do oczu. Poczułam ulgę? Nie. Wręcz prze­ciw­nie, bo w jed­nej chwi­li cały świat mi się za­walił. Nachy­liłam się nad je­go mar­twym ciałem. Przesuwając [...] — czytaj całość

myśl • 19 czerwca 2017, 21:23

Kwintesencja Nieśmiertelności

Witam. Mam na imię Manuela. Wszystko tutaj jest mojego autorstwa. Nie cytuję słów z filmów, seriali. Stawiam na własną uniwersalność. Nie życzę sobie udostępniania moich treści na stronach internetowych. Waszych kontach na nk, fejsbukach, poszkole i takich tam innych. Upubliczniam to jedynie dla własnych celów. Cytaty info traktuję jedynie jako zapis swoich twórczości. Może kiedyś niektóre urywki wykorzystam do książki. Kto wie. ;) Ps. ''Zawsze byłeś moją inspiracją i najwidoczniej dalej nawet jeśli to co do ciebie czułam już dawno przestało istnieć. Pierwsze cytaty dedykuję pewnemu panu DM.''

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kwintesencja Nieśmiertelności

Użytkownicy
J K L
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

9 lipca 2017, 23:43Cris sko­men­to­wał tek­st Nie nap­ra­wisz te­go co [...]

9 lipca 2017, 06:58LenaK sko­men­to­wał tek­st Jeśli ci na kimś [...]

19 czerwca 2017, 22:14Badylek sko­men­to­wał tek­st Ludzie są jak ro­boty, [...]

19 czerwca 2017, 22:13Badylek sko­men­to­wał tek­st Znajdziesz, zastępstwo na mo­je [...]

19 czerwca 2017, 22:10Badylek sko­men­to­wał tek­st Kiedyś z łat­wością można [...]

12 czerwca 2017, 15:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st Człowiek głupieje w mo­men­cie [...]

11 czerwca 2017, 22:32Badylek sko­men­to­wał tek­st Człowiek głupieje w mo­men­cie [...]

4 października 2016, 22:59Cris sko­men­to­wał tek­st Nawet naj­twar­dsza sko­rupa ma [...]

29 września 2016, 16:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nawet naj­twar­dsza sko­rupa ma [...]

12 września 2016, 23:16yestem sko­men­to­wał tek­st Pies to je­dyna is­to­ta [...]